Religie și teologie

Grilă  Listă 

  40,00 LEI

  „Imnele care împodobesc slujbele Bisericii Ortodoxe sunt creaţii ale unor Sfinţi Părinţi ai Bisericii, cei mai mulţi trăitori în partea bizantină a primului mileniu al creştinătăţii încă nedivizate. După un alt mileniu de istorie zbuciumată a Bisericii, până astăzi, imnele marilor colecţii liturgice ca Octoihul, Triodul, Penticostarul şi Mineiele păstrează nealterată amintirea unei perioade esenţiale pentru structurarea învăţăturii de credinţă. Este perioada Sinoadelor Ecumenice, a marilor personalităţi care au ilustrat secolele patristice şi care au lăsat o perenă creaţie, atât de expresie mai teoretică, dar şi imnografică.” Vasile Grăjdian

  30,00 LEI

  „Nevoia abordării unui asemenea subiect biblic, care este aproape absent în preocupările bibliștilor români, se impune de la sine. Această cercetare, foarte minuţioasă și bine articulată, a părintelui doctorand Cătălin Varga, fost student de‑al meu, se adaugă altori încercări, de acest fel, între care aș aminti lucrarea părintelui profesor de la București, Constantin Preda, care abordează Cartea „Faptele Apostolilor”, din perspectiva criticismului retoric biblic.

  Cercetarea de faţă, în schimb, își propune să lărgească orizontul, abordând, pe același filon, alte câteva pericope noutestamentare, după cum afirmă însuși autorul: „Acest nou capitol de hermeneutică biblică, dorim să‑l dezvoltăm în această lucrare știinţifică, extinzând viziunea criticismului retoric şi asupra altor cărţi noutestamentare, cum ar fi: Evanghelia după Luca, Faptele Apostolilor, 1 Corinteni, Galateni, Filipeni și Evrei, completându‑l cu cerinţele specifice domeniului de omiletică şi retorică”.

  Trebuie spus că, această cercetare, pe lângă faptul că acoperă un mare gol în literatura de specialitate românească, este, totuși, nefinalizată, fiindcă, așa cum afirmă, din nou, autorul în concluziile sale, este doar un prim pas ce așteaptă să fie completat cu alte analize retorice de calitate, pe toate cărţile Noului Testament (desigur, doar acolo unde nevoia unui astfel de demers exegetic se impune de la sine): „De aceea, cerem îngăduinţă părerilor critice ale specialiștilor, răbdare din partea cititorilor, împreună colaborare pe acest tărâm frumos al criticismului retoric biblic cu oricine este deschis pentru continuarea acestui proiect și, nu în ultimul rând, putere și sănătate de la Bunul Dumnezeu, să pot înainta cu cercetarea și pe alte zone ale Noului Testament, care au rămas omise; dar, în speţă, și pe zona Vechiului Testament – iar prin aceasta dezvălui, conform paradigmei retorice a sintagmei „vreau să vă fac cunoscut fraţilor” (2 Pt 3,1), liniile viitorului meu proiect de cercetare biblică”. Așadar, putem să spunem că așteptăm, cu viu interes, finalizarea acestui proiect știinţific, necesar peisajului bibliografic biblic românesc!” Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană din Prefaţă

  Vânzare

  Preț Normal: 35,00 LEI

  Special Price 30,00 LEI

  „Abordarea temei, menţionată în titlul cărţii de faţă, este mai mult decât modestă în literatura de specialitate românească. Autorul chiar afirmă că „de fapt, o literatură exegetico-teologică, extinsă, axată pe opera petrină, nu există în literatura românească” (p. 21). Există unele comentarii, este adevărat, pe textul Epistolelor soborniceşti ale Sf. Petru1, dar o lucrare de anvergură, de teologie biblică, axată doar pe tema eshatologiei petrine nu se găseşte în spaţiul biblic românesc.2 Aşadar, tema de faţă se înscrie ca fiind necesară în ceea ce înseamnă analiza teologiei petrine, cu precădere Eshatologia.

  Autorul a decis analiza ambelor Epistole, deşi contribuţia lor în ceea ce priveşte Eshatologia este inegală. Raţiunea abordării ambelor Epistole a fost, însă, intenţia Păr. Iliuţă Popa de a oferi o imagine cât mai completă asupra modului în care Apostolul Petru înţelege Eshatologia creştină, în toată com-plexitatea ei, ca fenomen ultim al istoriei creaţiei, care va schimba desăvârşit statutul existenţial al întregului Univers.” Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană din Cuvânt înainte

  45,00 LEI
  „Citind volumul de față, trebuie să subliniez relevanța tematicii. În cadrul teologiei, tematica propusă de dr. Nechifor Caleb se constituie ca esența dialogurilor creştino-iudaice. Legătura dintre Vechiul Testament şi Noul Testament scoate la iveală rădăcinile iudaice ale creștinismului european. În acest context, Vechiul Testament e în gândirea teologică cartea promisiunilor, iar Noul Testament e cartea împlinirilor. Domnul dr. Nechifor Caleb prezintă această tematică în mod exigent, consecvent, detaliat, sistematic şi cu acribie științifică. Tema este dezbătută în mod multidisciplinar, subliniind şi elementele teologiei sistematice în raport cu exegeza şi teologia biblică. Partea scrisă cuprinde 327 de pagini plus 14 pagini de bibliografie şi 919 de referințe științifice în cadrul notelor de subsol, ceea ce dovedește orientarea științifică a domnului doctor. Lucrarea de față e organizată pe șapte capitole semnificative, tematica acestora îmbinând-se sistematic şi logic, astfel teza permite o lectură armonioasă pentru cititor. În capitolul întâi, domnul Nechifor definește subiectul propus, importanța subiectului ca o tema semnificativă a Bibliei, subliniind faptul că, dintre profețiile biblice, peste 300 sunt mesianice. El accentuează cu desăvârșire că, dacă Vechiul Testament este o problemă a teologie creștine, atunci Mesia este inima acesteia. Consider că în acest capitol există două subcapitole relevante. Primul, în care se prezintă stadiul actual al cunoașterii în domeniul de cercetare și al doilea, în care se vorbește despre obiectivele cercetării și care accentuează relevanța stabilirii locului, timpului și modului în care se vor împlini promisiunile neîndeplinite. În cadrul celui de-al doilea capitol, domnul dr. Nechifor dezbate conceptul de mesianism, prezintă persoana lui Mesia și verbele legate de problema împlinirii profețiilor. După această analiză, el trece la noțiunile Noului Testament.” - fragment din Prefață (Prof. Univ. Dr. János Molnár)
  30,00 LEI

  Sfânta Treime şi unitatea Sa depăşesc orice posibilităţi omeneşti de înţelegere. Studiul nostru de istorie a Bisericii nu-şi poate nici măcar imagina deplina măsură a unei astfel de unităţi, şi cu atât mai puţin poate să o caute în istoria Bisericii. Puţinul care poate fi întâlnit în Biserica de pe pământ în ceea ce priveşte unitatea trebuie să interpreteze credinţa drept urmă minimă a unei iviri a milei nesfârşite de Dumnezeu dorită (şi a unităţii de Dumnezeu dorită). Totuşi, Bisericile noastre comit adesea greşeala, când caută unitatea Bisericii, să dorească o unitate care să fie înţeleasă cu posibilităţile pământeşti de cunoaştere. Ele credeau că promovează unitatea Bisericii dacă năzuiau la alegerea unitară a cuvântului în propovăduirea Sfântului Adevăr, respectiv a unităţii în conducerea Bisericii. Au provocat însă schisme şi dezbinări asupra cărora ne vom apleca în cele ce urmează”. (Ernst Christoph Suttner, din „Cuvânt înainte”)

  45,00 LEI

  Lucrarea de faţă, intitulată „Eparhia greco-catolică de Oradea şi Marea Unire (1918–1919)" și semnată de dr. Silviu Sana cuprinde patru studii despre instituţia eclesială a românilor uniţi din nord‑vestul României în perioada anilor 1918–1919, perioada în care a însemnat trecerea Bisericii prin patru regimuri politice: Monarhia austro‑ungară, Republica Populară Ungară, Republica Sovietică Ungară şi România Mare. Această perioadă timp (ianuarie 1918 – 30 mai 1919), a însemnat şi o succesiune de evenimente care au pus Biserica în faţa a noi provocări.
  „Puţine sunt scrierile istorice despre rolul Bisericii greco-catolice româneşti în înfăptuirea Unirii celei mari, din perioada 1918–1919, dar şi mai puţine cele care, sine ira et studio, „ascultă” şi se inspiră şi din izvoarele scrise de adversarii măreţului act, amintit mai sus. Lucrarea de faţă a domnului dr. Silviu Sana face parte, după cum cititorii pot constata, din această ultimă categorie de scrieri. ” (Prof. univ. dr. Blaga Mihoc)

Grilă  Listă